Brecha Salarial de Xénero

8 de Marzo 2016

Qué é ?

É un feito que se desprende do cotián, tod@s o sabemos, e comprobouse polas enquisas e medicións estadísticas que se teñen feito en España e en Europa, e en outros lares, que a diferencia  media entre o salario que preciben os homes polo seu traballo  e o das mulleres, por hora traballada, é moi diferente en todo-los paises, sendo a porcentaxe que cobran os homes, moi superior á das mulleres, segundo a definición que fai   Comisión Europea.

Diferencias que se manteñen e persisten no tempo, e a día de hoxe sen solución.

 

Enquisas en España

Cabe sinalar que o obxetivo de Igualdade de oportunidades e de remuneración no ámbito laboral entre homes e mulleres é unha obriga pola que han de velar as Autoridades e mesmo as empresas.

Tanto o Estatuto dos Traballadores, como a Lei de Igualdade establecen sancións e políticas de apoio que se encamiñan a acadar unha Igualdade Salarial entre homes e mulleres.

Estudos realizados antes da crise do 2008 sinalan, en termos xerais que, efectivamente, existen diferencias salariais importantes (tanto se se mira en ganancia por hora, como en ganancia por rendimento), entre homes e mulleres, podendo extraerse as ideas que pasamos a concretar:

-As mullers cobran menos que os homes en calqueira das circunstancias ou características persoais, laborais, xeográficas ou empresariais.

-A brecha salarial é maior se se mide por rendimento que por hora.

-A ganancia por hora amplíase:

Canto maior é a idade da persoa traballadora.

Entre persoas que teñen un título universitario e, por  riba, tituladoas de FP.

Entre persoas directivas e administrativas.

Entre persoas  empregadas con contratos indefinidos a xornada completa.

En centros de traballo con Convenio de ámbito reducido.

Cando aumenta o tamaño empresarial.

Cando a competitividade empresarial é maior.

Estudos feitos en 2006 pola Secretaría de Estado de Igualdade indican que España ten unha brecha de igualdade salarial no eido Europeo, malia as distintas porcentaxes que poden verse nos diversos paises da Unión.

Na Unión Europea

Aquí as mulleres acadaron, xunto cos Paises do Norte de Amércia e Australia, as cotas máis altas de Igualdade cos homes en compración coa maior parte dos demais Paises..

En Europa a brecha salarial  ten unha media de diferencia dun 16%, en percepción salarial inferior á do home, existindo notorias diferencias entre os mesmos Paises que conforman a UE.

O impacto que a brecha salarial ten sobor das mulleres ao longo da vida laboral repercute en varios aspectos,crece día a día ao percibirse menos ingresos polo mesmo traballo, e incluso por máis horas   traballadas por parte das mulleres, e a repercusión sobre todo nas pensións dado que a partires da xubilación, as mulleres incrementan o risco de caer na pobreza.

Os traballos a tempo parcial son ocupados por unha maioría de mulleres, un 34,9%, fronte a un 8,6% dos homes; o que repercute de maneira moi negativa no desenvolvemento das súas carreiras profesionais, nas suas pensións, nos seus dereitos e na prestación por desemprego.

Causas

É un problema farto complexo no que interveñen moitas causas.

En ocasións homes e mulleres reciben distinto salario, a pesares de facer o mesmo traballo.

O traballo en distintos Sectores, sendo os sectores onde mais mulleres traballan onde se ofrecen salarios mais baixos (Ex. na Sanidade, e mesmo aquí en Galicia na Conserva) que aqueles nos que dominan os homes.

Asemade,as mulleres, para poder levar a cabo a Conciliación Familiar tenden a traballar un menor número de horas, e como resultado de esto tenden a traballos a tempo parcial con maiores probabilidades de seren contratadas con baixa remuneración e non seren designadas para postos de responsabilidade.

Tamén, a raíz de factores culturais e históricos, a forma de fixar os salarios favorece mais aos homes que ás mulleres. O denominado «Techo de cristal» impideque as mulleres acaden postos de maior remuneración.

As competencias e capacidades das mulleres están a miudo infravoloradas. Os traballos que requiren maior esforzo fisico, teñen tamén a miudo,  maior valoración que os realizados por mulleres. Coma exemplo temos o traballo de albanel ou de costureira.

Canto maior é o predomini, nun traballo, de homes, o salario é superiro, sucedeno á inversa, coando o predomino no traballo é de mulleres. Coma exemplo temos o traballo a bordo dos atuneiros ou en plataformas petroleiras, e os traballos das conserveiras.

Liderazgo

As mulleres teñen unha vaixa representación no eido da política e da economía. So un tercio dos científicos e enxeñeiros don mulleres en Europa, e nos sectores dominados por mulleres, éstas están infrarepresentadas  nos postos de responsabilidade.

As mulleres constitúen o 17,8% dos membros de xuntas directivas das maiores empresas que cotizan en bolsa na UE, sendo maís baixa a participación como directivas, descendendo ainda mais como conselleiras delegadas.

As tradicións e roles de xénero determinal o papel que homes e mulleres desenrolan na Sociedade. Dende moi cedo determínase a relación nos estudios para mozos e mozas.

Conciliación da vida familiar vs vida alaboral

Para poder levar a caboas suas responsabilidades no eido familiar e compaxinar elo co desenvolvemento dun traballo remunerado, ás mulleres, como xa dixemos, traballan a tempo parcial.

Ao acuparen mais horas nas tarefas deomésticas no coidado de nenos, enfermos e maiores, as mulleres teñen menos oportunidades para progresar no seu traballo e recibiren un millor salario. Certo é que os homes pasan mais tempo no lugar de traballo, pero si sumamos as horas do lugar de traballo e as horas traballadas no fogar , a xornadaq laboral das mulleres é moito mais longa que a dos homes.

Logo da crise do 2008, a tendencia na maior parte de Europa foi a reducirese a brecha salarial entre homes e mulleres, sendo en España a tendencia contraria, e tendose incrementado a diferencia salarial en mais dun 24%, crecendo o desemprego moito mais para o eido da muller que no dos homes.

A taxa de emprego e moi baixa nas mulleres (un 50.3%).

Segundo os sectores, as diferencias agravanse, e a modo de exemplo temos o traballo nas Conserveiras galegas. Nembargantes non existe practicamente diferencia no eido do marisqueo a pé onde ás mulleres perciben polo seu producto a mesma remuneración ca os homes, se descontamos que os homes teñen mellor acceso a mariscar fóra da agua, en pequenas embarcacións, o que non lle sucede á muller que sempre tuvo que «mollarse».

 

Igualdade

Acadar unha sociedade máis xusta e igualitaria produce importantes beneficios, non só para a Sociedade, senón tamén para  a Economía edesenrolo dun Pais, xa que se reduciría o nivel de pobreza ao incrementarse os ingresos que as mulleres perciben ao logno da sua vida labora, alonxando ao mesmo tempo o risco de pobreza e exclusión social logo da sua xubilación..

Eliminando a brecha salarial os empresarios poden acadar maiores beneficios, mesmo utilizando o talento e capacidade das mulleresm empregando formas eficaces, como ben poder observarse no mundo das novas tecnoloxías, e da comunicación.

Mulleres en Accion Barbanza traballa tamén para que a brecha salarial desapareza do eido do traballo!!!

8 de Marzal do 2016

 

 

Género y Antropología

A Antropóloga Social, María Soledad Vieitez-Cerdeño, filla de Galego, da parroquia de Padróns, en Ponteareas, é doutora en Antropoloxía social pola Universidade de California (Santa Bárbara).

Agora é profesora titular do departamente de Antropoloxía Social da Universidade de Granada. Investiga sobor do impacto das transformacións económicas, politicas e sociais nas relacións e roles  de Xénero.

É especialista en Xénero  Desenvolvemento en África.

Soledad Vieitz2 jpg
Soledad Vieitez

 

Nalgunha das súas conferencias ten salientado que durante o proceso de Independencia dos Estados Africanos, a partires dos anos 60, e en estudios dos anos 70 (Ester Boserup) «Women´s Role in Economy Developement»,  que se pode aludir a dúas importantes conclusións: Primeira, que o estatus das mulleres Africanas tiña descendido considerablemente co colonialismo; Segundo, que as mulleres Africanas ocupaban e ocupan lugares centrais nos sistemas produtivos.

As mulleres son de vital importancia na economía Africana, especialmente no ámbito rural.

O Xénero como categoría social NON existía na  Sociedade Yoruba  precolonial . Existían diversos roles fimininos para cada muller.

Yorubajpg
Muller Yoruba

 

 

Yorubasjpg
Sociedade Yoruba

 

 

 

 

 

 

A principal forma de organización era a de idade, e a xeneración dentro das linaxes. A categría de xénero comezou ser relevante durante o periodo colonial.

Como exemplo a destacar dentro da sociedade Yoruba (grupo étnico Africano con raices tamén en América) é a súa grande flexibilidade nas categorías de xénero . Por iso fálase de fillas varons e esposos fimininos; é dicir,  mulleres que adquiren status «masculino» na súa familia á falta de fillos varons, así coma mulleres que adquiren «esposas» para cumplir os seus ambiciosos obxetivos económicos.

Dentro do contexto dos grupos étnicos o estudio das mulleres ten permitido coñecer en profundidade cómo e por qué se producen certas transformacións nos roles e na selección de xénero durante o colonialismo e en tempos mais recentes. Os cambios mais grandes, téñense producido, non no eido económico, senón no principio de pensamento que concibe a sexualidade dentro do ámbito privado, á marxe das obrigas ou responsabilidades e autoridades do linaxe; o que afecta, profundamente aos homes africanos, e sobor de todo ás mulleres africanas.

Na actualidade, onde se comeza tamén a ter en conta a visión dos propios Africanos, vimos de aprender que a categoría de «xénero» e moito mais flexible, variable e transformadora. A Construcción da maternidade e da sexualidade tan marcadamente eurocéntrica, etnocéntrica e androcéntrica, revisada dende feminismos Africanos teñen valorado estos aspectos relativos a maternidade en África como fonte de poder e de estatus das mulleres. O seu carácter non é individual nin está devaluado como se reflicte nas sociedades occidentais; non a limita nin reclúe aos espacios domésticos menos favorecidos.

Cuestións interesantes sobor de Antropolxia de Xénero tamén podemos procurala no «Seminario Crisis Género y Desarrollo»  .

Nunha entrevista feita polo Correo Gallego á Antropóloga o 7 de Novembro pasado sinala que a orixe das desigualdades é estructural, polo que difícilmente se lles pode atallar.- Están na base das ideoloxías políticas, aducativas, relixiosas.

Destaca, asimesmo, que a desiguladade é mais propia  das sociedades desenvolvidas e industrias, e mesmo de agricultura intensiva. De feito, apartires do Século XIX surden mais formas de desigualdade, e co actual sistema económico dificilmente se pdoe alcanzar a igualdade.

Sinala Soledad Vieitez que as movilizacións das mulleres Africanas está relacionada cos movimentos anticoloniais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia Machista

A violencia de Xénero no seu aspecto maís crú manifestase unha e outra vez.

Levamos moitos asasinatos de mulleres no que vai de ano!!.

Mulleres en Acción ven visibilizando tratando de visibilizar a deriva que a nosa sociedade ten en violencia de xénero, unha e outra vez as mulleres son mortas á mans dos seus homes, das súas parellas ou de quen o foron nun momento determinado.

En Outubro realizamos varias manifestancións en contra da violencia de xénero e contamos con personas da talla de xuiza de Vigo que leva o xulgado de violencia de xénero, para falarnos, sobor desta lacra, e os seus efectos, tanto en menores coma en outros ámbitos e os destragos que produce.

RianxofrenteViolenciaXenero
RianxofrrenteViolenciaXenero
ViolenciaXenero
ViolenciaXeneroAgresionSexual
ViolenciaXeneroAgresionSexual
Mulleresenacción
Queremonosvivas
QueremonosVivas

Igualdade frente Violencia Machista

Violencia de Xénero sobor dos Nenos. Efectos

Este Outono temos preparadas algunhas charlas que abarcan distintos aspectos en torno á muller.

O próximo 2 de Outubro, venres, ás 20 horas no Centro Social de Boiro, sito en na Rúa Manoel María s/n, terá lugar  a charla acerca dos efectos que a violencia de xénero xenera sobor dos nenos.

Ao cargo da charla estára unha muller comprometida, Paz Filgueira, quen exerce a súa función de Xuiza nos xulgados de Volencia de Xénero na cidade Olívica.

ViolenciaXeneroPFilgueira
Efectos da V. Xenero nos Nenos

Asasinatos de xénero

OS ASASINATOS INNOMEABLES

No que vai de ano 37 mulleres foron asasinadas neste país polas súas parellas ou exparellas. 37! Iso supón aproximadamente 4 mulleres ao mes, casi unha por semana. Ademáis 3 menores foron asasinados polos seus pais co obxetivo de facer dano ás súas nais. Poderíanse considerar coma outros tres asasinatos mais?. Seguramente esas nais non perden a vida pero perden a súa fe, a súa alegría, a súa esperanza, as súas gañas de vivir, a súa confianza, etc, etc. Algunhas non se repoñerán nunca mais. E todo isto pasa nunha sociedade «avanzada». Nunha sociedade moderna que pertence ao primeiro mundo. Na vella Europa Democrática. Nun país onde existe unha das leis  de protección ás mulleres vítimas de violencia de xénero mais avanzadas do mundo.

violencia_genero2
Violencia Xénero Tolerancia CERO

Un incesante goteo de mulleres son asasinadas ante os narices de toda a sociedade  polo simple feito de tomar a decisión de ser elas mesmas e, qué pasa?. Non pasa NADA!. Sí claro, os políticos da súa localidade  organizan concentracións de repulsa, fanse minutos de silencio, os veciños escandalízanse, todo o mundo di: que Horror! Se o caso é moi rechamante mesmo se decretan días de duelo pero íso é todo. Nos xornais e nas noticias falan do tema: unha muller morta máis, outra muller foi atopada morta vítima da violencia machista. Seguimos pensando que é un problema individual, un problema doméstico. E o que pasa de portas adentro nunha familia non nós incumbe, queda de portas adentro. E segumos adiante coma se nada. Seguimos viviendo nun país do primeiro mundo onde a igualdade e as liberdades están recoñecidas por lei . Ah, por suposto! Esas Asociacións feministas saen a protestar. Reclaman máis medidas de protección, máis orzamento e máis axudas ás vítimas máis medidas contra os maltratadores. Mesmo que lles restrinxan as visitas aos seus fillos ou lles quiten a patria potestade.

Pois NON, señores e señoras. Isto non é un problema doméstico, non é un problema individual. É un problema social, de toda a Comunidade. Trátase dunha aresión permanente as mulleres que nace do machismo que trata de manter o sometemento da muller por parte do home. Trátase dunha advertencia ás mulleres: «es miña, a miña posesión màis prezada. E só eu teño o dereito para decidir sobre tí». Non está lonxe doutros conceptos parecedios que nós escandalizan en paises «menos desenvolvidos».

E por iso NON pasa nada. Porque é de toda a vida. Por iso unha boa parte da sociedade non reacciona. Por iso moita clase política nin o considera. Porque falamos de mulleres. Qué pasaría se cada semana alguén asasinase a un taxista, a un camareiro, a un médico, a un avogado…só polo simple feito de selo?

Cometeronse 325 asasinatos de mulleres nos últimos cinco anos coa complicidade de toda a sociedade. 325! Saben vostedes cantos asasinatos cometeu a banda terrorista ETA entre 1986 e 2010. Pois 324 asasinatos. O terrorismo  machista, que trata de impoñer a través da violencia os roles sociais, asasinou en cinco anos máis que o terrorismo etarra en vintecinco anos. A qué estamos a esperar? Qué maís precisamos para reaccionar?

Reflexións feitas por unha das nosas compañeiras, LEO.

Radio Boiro. Cierran la boca a golpe de recorte.

El Ayuntamiento de Boiro ha decidido, con la mayoría gobernante del partido popular, cerrar radio Boiro «la voz del Barbanza». Cuando se da acceso a que cualquier colectivo o persona física de cualquier condición exprese su voz, el poder que gobierna con el miedo, decide cerrarla y lo decide porque no puede manipularla a su antojo, como hacen con la mayoría de los medios escritos de la comarca del Barbanza.

Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito.
A mi trabajo acudo, con mi dinero pago
el traje que me cubre y la mansión que habito,
el pan que me alimenta y el lecho en donde yago.

Y cuando llegue el día del último viaje,
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,
me encontraréis a bordo ligero de equipaje,
casi desnudo, como los hijos de la mar.

Sempre RadioBoiro

#Nonaopechederadioborio

Proyecto PRECIPITA. Artrosis, Psoriasis, Melanoma, Cáncer de mama.

El proyecto PRECIPITA quiere acercar la ciencia a la sociedad. Un proyecto interesantísimo que intenta buscar nuevas terapias que sirvan de base para el desarrollo de terapias efectivas en el tratamiento de enfermedades como las citadas en el título de este post.

El estudio de las conexinaspanexinas también llamadas proteínas de enlace gap  son esenciales para muchos procesos fisiológicos.

Con motivo de dar a conocer este proyecto Mulleres en Accion Barbanza cuenta con MARÍA DOLORES MAYÁN, Investigadora, quien el próximo 7 de Agosto de Agosto a las ocho de la tarde en el Centro Social de Boiro (rúa Poeta Manuel María s/n), nos ayudará a comprender el lenguaje celular y su implicación en el desarrollo de enfermedades, como el cáncer de mama, cáncer de piel, psoriasis, artrosis.

Temas apasionantes en los que la Sociedad tiene la posibilidad de participar y conocer su andadura.

Os invitamos a que no dejeis pasar ese día sin escuchar a la Investigadora María Dolores Mayàn, lo que nos tiene que contar nos va a interesar, a crear curiosidad.

Proyecto PRECIPITA
Estudio de las proteinas conexinas y panexinas