Brecha Salarial de Xénero

8 de Marzo 2016

Qué é ?

É un feito que se desprende do cotián, tod@s o sabemos, e comprobouse polas enquisas e medicións estadísticas que se teñen feito en España e en Europa, e en outros lares, que a diferencia  media entre o salario que preciben os homes polo seu traballo  e o das mulleres, por hora traballada, é moi diferente en todo-los paises, sendo a porcentaxe que cobran os homes, moi superior á das mulleres, segundo a definición que fai   Comisión Europea.

Diferencias que se manteñen e persisten no tempo, e a día de hoxe sen solución.

 

Enquisas en España

Cabe sinalar que o obxetivo de Igualdade de oportunidades e de remuneración no ámbito laboral entre homes e mulleres é unha obriga pola que han de velar as Autoridades e mesmo as empresas.

Tanto o Estatuto dos Traballadores, como a Lei de Igualdade establecen sancións e políticas de apoio que se encamiñan a acadar unha Igualdade Salarial entre homes e mulleres.

Estudos realizados antes da crise do 2008 sinalan, en termos xerais que, efectivamente, existen diferencias salariais importantes (tanto se se mira en ganancia por hora, como en ganancia por rendimento), entre homes e mulleres, podendo extraerse as ideas que pasamos a concretar:

-As mullers cobran menos que os homes en calqueira das circunstancias ou características persoais, laborais, xeográficas ou empresariais.

-A brecha salarial é maior se se mide por rendimento que por hora.

-A ganancia por hora amplíase:

Canto maior é a idade da persoa traballadora.

Entre persoas que teñen un título universitario e, por  riba, tituladoas de FP.

Entre persoas directivas e administrativas.

Entre persoas  empregadas con contratos indefinidos a xornada completa.

En centros de traballo con Convenio de ámbito reducido.

Cando aumenta o tamaño empresarial.

Cando a competitividade empresarial é maior.

Estudos feitos en 2006 pola Secretaría de Estado de Igualdade indican que España ten unha brecha de igualdade salarial no eido Europeo, malia as distintas porcentaxes que poden verse nos diversos paises da Unión.

Na Unión Europea

Aquí as mulleres acadaron, xunto cos Paises do Norte de Amércia e Australia, as cotas máis altas de Igualdade cos homes en compración coa maior parte dos demais Paises..

En Europa a brecha salarial  ten unha media de diferencia dun 16%, en percepción salarial inferior á do home, existindo notorias diferencias entre os mesmos Paises que conforman a UE.

O impacto que a brecha salarial ten sobor das mulleres ao longo da vida laboral repercute en varios aspectos,crece día a día ao percibirse menos ingresos polo mesmo traballo, e incluso por máis horas   traballadas por parte das mulleres, e a repercusión sobre todo nas pensións dado que a partires da xubilación, as mulleres incrementan o risco de caer na pobreza.

Os traballos a tempo parcial son ocupados por unha maioría de mulleres, un 34,9%, fronte a un 8,6% dos homes; o que repercute de maneira moi negativa no desenvolvemento das súas carreiras profesionais, nas suas pensións, nos seus dereitos e na prestación por desemprego.

Causas

É un problema farto complexo no que interveñen moitas causas.

En ocasións homes e mulleres reciben distinto salario, a pesares de facer o mesmo traballo.

O traballo en distintos Sectores, sendo os sectores onde mais mulleres traballan onde se ofrecen salarios mais baixos (Ex. na Sanidade, e mesmo aquí en Galicia na Conserva) que aqueles nos que dominan os homes.

Asemade,as mulleres, para poder levar a cabo a Conciliación Familiar tenden a traballar un menor número de horas, e como resultado de esto tenden a traballos a tempo parcial con maiores probabilidades de seren contratadas con baixa remuneración e non seren designadas para postos de responsabilidade.

Tamén, a raíz de factores culturais e históricos, a forma de fixar os salarios favorece mais aos homes que ás mulleres. O denominado “Techo de cristal” impideque as mulleres acaden postos de maior remuneración.

As competencias e capacidades das mulleres están a miudo infravoloradas. Os traballos que requiren maior esforzo fisico, teñen tamén a miudo,  maior valoración que os realizados por mulleres. Coma exemplo temos o traballo de albanel ou de costureira.

Canto maior é o predomini, nun traballo, de homes, o salario é superiro, sucedeno á inversa, coando o predomino no traballo é de mulleres. Coma exemplo temos o traballo a bordo dos atuneiros ou en plataformas petroleiras, e os traballos das conserveiras.

Liderazgo

As mulleres teñen unha vaixa representación no eido da política e da economía. So un tercio dos científicos e enxeñeiros don mulleres en Europa, e nos sectores dominados por mulleres, éstas están infrarepresentadas  nos postos de responsabilidade.

As mulleres constitúen o 17,8% dos membros de xuntas directivas das maiores empresas que cotizan en bolsa na UE, sendo maís baixa a participación como directivas, descendendo ainda mais como conselleiras delegadas.

As tradicións e roles de xénero determinal o papel que homes e mulleres desenrolan na Sociedade. Dende moi cedo determínase a relación nos estudios para mozos e mozas.

Conciliación da vida familiar vs vida alaboral

Para poder levar a caboas suas responsabilidades no eido familiar e compaxinar elo co desenvolvemento dun traballo remunerado, ás mulleres, como xa dixemos, traballan a tempo parcial.

Ao acuparen mais horas nas tarefas deomésticas no coidado de nenos, enfermos e maiores, as mulleres teñen menos oportunidades para progresar no seu traballo e recibiren un millor salario. Certo é que os homes pasan mais tempo no lugar de traballo, pero si sumamos as horas do lugar de traballo e as horas traballadas no fogar , a xornadaq laboral das mulleres é moito mais longa que a dos homes.

Logo da crise do 2008, a tendencia na maior parte de Europa foi a reducirese a brecha salarial entre homes e mulleres, sendo en España a tendencia contraria, e tendose incrementado a diferencia salarial en mais dun 24%, crecendo o desemprego moito mais para o eido da muller que no dos homes.

A taxa de emprego e moi baixa nas mulleres (un 50.3%).

Segundo os sectores, as diferencias agravanse, e a modo de exemplo temos o traballo nas Conserveiras galegas. Nembargantes non existe practicamente diferencia no eido do marisqueo a pé onde ás mulleres perciben polo seu producto a mesma remuneración ca os homes, se descontamos que os homes teñen mellor acceso a mariscar fóra da agua, en pequenas embarcacións, o que non lle sucede á muller que sempre tuvo que “mollarse”.

 

Igualdade

Acadar unha sociedade máis xusta e igualitaria produce importantes beneficios, non só para a Sociedade, senón tamén para  a Economía edesenrolo dun Pais, xa que se reduciría o nivel de pobreza ao incrementarse os ingresos que as mulleres perciben ao logno da sua vida labora, alonxando ao mesmo tempo o risco de pobreza e exclusión social logo da sua xubilación..

Eliminando a brecha salarial os empresarios poden acadar maiores beneficios, mesmo utilizando o talento e capacidade das mulleresm empregando formas eficaces, como ben poder observarse no mundo das novas tecnoloxías, e da comunicación.

Mulleres en Accion Barbanza traballa tamén para que a brecha salarial desapareza do eido do traballo!!!

8 de Marzal do 2016

 

 

Anuncios

Género y Antropología

A Antropóloga Social, María Soledad Vieitez-Cerdeño, filla de Galego, da parroquia de Padróns, en Ponteareas, é doutora en Antropoloxía social pola Universidade de California (Santa Bárbara).

Agora é profesora titular do departamente de Antropoloxía Social da Universidade de Granada. Investiga sobor do impacto das transformacións económicas, politicas e sociais nas relacións e roles  de Xénero.

É especialista en Xénero  Desenvolvemento en África.

Soledad Vieitz2 jpg
Soledad Vieitez

 

Nalgunha das súas conferencias ten salientado que durante o proceso de Independencia dos Estados Africanos, a partires dos anos 60, e en estudios dos anos 70 (Ester Boserup) “Women´s Role in Economy Developement”,  que se pode aludir a dúas importantes conclusións: Primeira, que o estatus das mulleres Africanas tiña descendido considerablemente co colonialismo; Segundo, que as mulleres Africanas ocupaban e ocupan lugares centrais nos sistemas produtivos.

As mulleres son de vital importancia na economía Africana, especialmente no ámbito rural.

O Xénero como categoría social NON existía na  Sociedade Yoruba  precolonial . Existían diversos roles fimininos para cada muller.

Yorubajpg
Muller Yoruba

 

 

Yorubasjpg
Sociedade Yoruba

 

 

 

 

 

 

A principal forma de organización era a de idade, e a xeneración dentro das linaxes. A categría de xénero comezou ser relevante durante o periodo colonial.

Como exemplo a destacar dentro da sociedade Yoruba (grupo étnico Africano con raices tamén en América) é a súa grande flexibilidade nas categorías de xénero . Por iso fálase de fillas varons e esposos fimininos; é dicir,  mulleres que adquiren status “masculino” na súa familia á falta de fillos varons, así coma mulleres que adquiren “esposas” para cumplir os seus ambiciosos obxetivos económicos.

Dentro do contexto dos grupos étnicos o estudio das mulleres ten permitido coñecer en profundidade cómo e por qué se producen certas transformacións nos roles e na selección de xénero durante o colonialismo e en tempos mais recentes. Os cambios mais grandes, téñense producido, non no eido económico, senón no principio de pensamento que concibe a sexualidade dentro do ámbito privado, á marxe das obrigas ou responsabilidades e autoridades do linaxe; o que afecta, profundamente aos homes africanos, e sobor de todo ás mulleres africanas.

Na actualidade, onde se comeza tamén a ter en conta a visión dos propios Africanos, vimos de aprender que a categoría de “xénero” e moito mais flexible, variable e transformadora. A Construcción da maternidade e da sexualidade tan marcadamente eurocéntrica, etnocéntrica e androcéntrica, revisada dende feminismos Africanos teñen valorado estos aspectos relativos a maternidade en África como fonte de poder e de estatus das mulleres. O seu carácter non é individual nin está devaluado como se reflicte nas sociedades occidentais; non a limita nin reclúe aos espacios domésticos menos favorecidos.

Cuestións interesantes sobor de Antropolxia de Xénero tamén podemos procurala no “Seminario Crisis Género y Desarrollo”  .

Nunha entrevista feita polo Correo Gallego á Antropóloga o 7 de Novembro pasado sinala que a orixe das desigualdades é estructural, polo que difícilmente se lles pode atallar.- Están na base das ideoloxías políticas, aducativas, relixiosas.

Destaca, asimesmo, que a desiguladade é mais propia  das sociedades desenvolvidas e industrias, e mesmo de agricultura intensiva. De feito, apartires do Século XIX surden mais formas de desigualdade, e co actual sistema económico dificilmente se pdoe alcanzar a igualdade.

Sinala Soledad Vieitez que as movilizacións das mulleres Africanas está relacionada cos movimentos anticoloniais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asasinatos de xénero

OS ASASINATOS INNOMEABLES

No que vai de ano 37 mulleres foron asasinadas neste país polas súas parellas ou exparellas. 37! Iso supón aproximadamente 4 mulleres ao mes, casi unha por semana. Ademáis 3 menores foron asasinados polos seus pais co obxetivo de facer dano ás súas nais. Poderíanse considerar coma outros tres asasinatos mais?. Seguramente esas nais non perden a vida pero perden a súa fe, a súa alegría, a súa esperanza, as súas gañas de vivir, a súa confianza, etc, etc. Algunhas non se repoñerán nunca mais. E todo isto pasa nunha sociedade “avanzada”. Nunha sociedade moderna que pertence ao primeiro mundo. Na vella Europa Democrática. Nun país onde existe unha das leis  de protección ás mulleres vítimas de violencia de xénero mais avanzadas do mundo.

violencia_genero2
Violencia Xénero Tolerancia CERO

Un incesante goteo de mulleres son asasinadas ante os narices de toda a sociedade  polo simple feito de tomar a decisión de ser elas mesmas e, qué pasa?. Non pasa NADA!. Sí claro, os políticos da súa localidade  organizan concentracións de repulsa, fanse minutos de silencio, os veciños escandalízanse, todo o mundo di: que Horror! Se o caso é moi rechamante mesmo se decretan días de duelo pero íso é todo. Nos xornais e nas noticias falan do tema: unha muller morta máis, outra muller foi atopada morta vítima da violencia machista. Seguimos pensando que é un problema individual, un problema doméstico. E o que pasa de portas adentro nunha familia non nós incumbe, queda de portas adentro. E segumos adiante coma se nada. Seguimos viviendo nun país do primeiro mundo onde a igualdade e as liberdades están recoñecidas por lei . Ah, por suposto! Esas Asociacións feministas saen a protestar. Reclaman máis medidas de protección, máis orzamento e máis axudas ás vítimas máis medidas contra os maltratadores. Mesmo que lles restrinxan as visitas aos seus fillos ou lles quiten a patria potestade.

Pois NON, señores e señoras. Isto non é un problema doméstico, non é un problema individual. É un problema social, de toda a Comunidade. Trátase dunha aresión permanente as mulleres que nace do machismo que trata de manter o sometemento da muller por parte do home. Trátase dunha advertencia ás mulleres: “es miña, a miña posesión màis prezada. E só eu teño o dereito para decidir sobre tí”. Non está lonxe doutros conceptos parecedios que nós escandalizan en paises “menos desenvolvidos”.

E por iso NON pasa nada. Porque é de toda a vida. Por iso unha boa parte da sociedade non reacciona. Por iso moita clase política nin o considera. Porque falamos de mulleres. Qué pasaría se cada semana alguén asasinase a un taxista, a un camareiro, a un médico, a un avogado…só polo simple feito de selo?

Cometeronse 325 asasinatos de mulleres nos últimos cinco anos coa complicidade de toda a sociedade. 325! Saben vostedes cantos asasinatos cometeu a banda terrorista ETA entre 1986 e 2010. Pois 324 asasinatos. O terrorismo  machista, que trata de impoñer a través da violencia os roles sociais, asasinou en cinco anos máis que o terrorismo etarra en vintecinco anos. A qué estamos a esperar? Qué maís precisamos para reaccionar?

Reflexións feitas por unha das nosas compañeiras, LEO.

Radio Boiro. Cierran la boca a golpe de recorte.

El Ayuntamiento de Boiro ha decidido, con la mayoría gobernante del partido popular, cerrar radio Boiro “la voz del Barbanza”. Cuando se da acceso a que cualquier colectivo o persona física de cualquier condición exprese su voz, el poder que gobierna con el miedo, decide cerrarla y lo decide porque no puede manipularla a su antojo, como hacen con la mayoría de los medios escritos de la comarca del Barbanza.

Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito.
A mi trabajo acudo, con mi dinero pago
el traje que me cubre y la mansión que habito,
el pan que me alimenta y el lecho en donde yago.

Y cuando llegue el día del último viaje,
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,
me encontraréis a bordo ligero de equipaje,
casi desnudo, como los hijos de la mar.

Sempre RadioBoiro

#Nonaopechederadioborio

MULLERES TOCANDO PODER. BARBANZA ELECCIÓNS MUNICIPAIS 2015

Veamos

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujerque se celebró en Beijiing en Septiembre de 1.995, con gran diversidad de asistentes y distinta procedencia mundial, con numerosísimos participantes extraforo, compartían un único objetivo la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres en todas partes. Se consiguieron compromisos de alcance histórico y cuando la Conferencia llegó a su término se había producido la Declaración y plataforma de acción Beijing , el plan más progresista que jamás había existido para promocionar los derechos de la mujer. 20 años después sigue siendo una poderosa fuente de orientación e inspiración. La Plataforma imagina un mundo en el que todas las mujeres y las niñas pueden ejercer sus libertades y opciones y hacen realidad todos sus derechos, como el de vivir sin violencia, asistir a las escuelas, participar en las decisiones y tener igual remuneración por igual trabajo. Se ha avanzado mucho en la Plataforma de Acción Beijing imaginando la igualdad de género en todas las dimensiones de la vida, pero ningún País ha logrado completar ese programa. Las mujeres ganan menos que los hombres, y es más probable que trabajen en empleos de mala calidad. La tercera parte de ellas sufre violencia física o sexual en el transcurso de su vida. Las brechas en los derechos reproductivos y la atención de la salud causan la muerte de 800 mujeres al día al dar a luz. La Plataforma de Acción, 20 años después,  sigue orientada al futuro y su  foco de atención es la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Sus promesas y ambiciones están al alcance de la mano!! Foro Beijing 1995

A nuestro Mundo le falta equilibrio

Dice Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONUMujeres, que a nuestro mundo le falta equilibrio….nunca ha habido tanta riqueza y tanta desigualdad. La tasa de desempleo se encuentra en máximos históricos en muchas partes del mundo, entre las que hay que incluir el Sur de Europa, España y, por desgracia, Galicia. En los casos en los que las mujeres acceden al trabajo cobran un promedio de un 25% menos que sus compañeros, los hombres. La fuerza laboral de las mujeres se concentra en puestos mal remunerados e inseguros, la agricultura a pequeña escala, el trabajo doméstico, sectores que representan el 80% de la fuerza laboral. El trabajo no remunerado se ejerce prácticamente en su totalidad por mujeres, atender a enfermos, a niños, apersonas mayores. Solo en  EEUU se estima que el valor toga de los Cuidados Infantiles no remunerados ascendía en 2012 a 3,2 billones de dólares estadounidenses, lo que equivalía aproximadamente al 20% del PIB del País. Los servicios sociales de buena calidad son imprescindibles. Cuando no existen servicios públicos, las carencias se cetran principalmente en mujeres y niñas. Es preciso desenvolver  políticas económicas que faciliten a hombres y a mujeres para que puedan cuidar de sus hijos, de sus mayores, sin que ello signifique  sacrificios en su propia seguridad económica, prosperidad e independencia.. Las políticas económicas y sociales, adecuadas pueden transformar la sociedad. Se pueden generar empleos decentes para mujeres y hombres y asegurar que se reconozca y s e respalde el trabajo y cuidado no remunerado. Las políticas macroeconómicas deben respaldar el cumplimiento de los derechos de las mujeres movilizando recursos para financiar servicios públicos esenciales. Promover los derechos de las mujeres beneficiará a las sociedades en su conjunto .

Equilibrio de género como imperativo empresarial

Matt Winkler, de Blumberg News ha contado su experiencia de cómo se había percatado que era imprescindible aumentar el equilibrio de género tanto en la sala de redacción, como en la cobertura editorial; como estrategia pedía que se incluyera la voz de una mujer en cada nota, permitiendo la flexibilización horaria para padres y madres, y estableciendo metas específicas para alcanzar mujeres líderes en los equipos de redacción, creando, además un sistema de mentirías. Esta estrategia, con sentido comercial, les ha dado ventajas  frente a la competencia. Winkler en su entrevista reflexiona sobre el cómo y el por qué de esta estrategia transformadora, así como aciertos y desafíos. En su entrevista, señala como enfocarse en las mujeres, ayuda a Bloomberg News a ser más competitivo y a título de ejemplo señaló que se fijaron y cubrieron la noticia de cómo la industria automovilística estaba asiendo de la crisis 2007-08 y la gran historia era General Motors. Había atravesado una quiebra y una importante reestructuración y se estaba revisando todo su esquema de conducción. Ello hizo poner la atención en el posible sucesor del cargo de Director ejecutivo de GM. La persona con mayor potencial era Marry Barra, a quien se le prestó por Bloomberg mucha atención. Fueron los primeros en informar que ella sería la primera mujer  Directora Ejecutiva de GM y la primera de la industria del automóvil. La exclusiva por un día y foto de portada para la revista fue todo un éxito.

Empoderando a las Mujeres se empodera a la Humanidad

La hoja de ruta por la Igualdad entre hombres y mujeres y un mundo sin estereotipos de género es lo que nos ha animado a convocar a las mujeres del Barbanza que acceden como cabezas de lista o en puestos de salida a las elecciones Municipales 2015, que tendrán lugar el próximo día 24 de Mayo en todo nuestro País. El acto está convocado para el Jueves 14 de Mayo, en la Casa do Mar de Ribeira. Han sido invitadas todas las formaciones que concurren a las elecciones en el Barbanza, participando la mayor parte de las concurrentes; si bien, algunas formaciones, han declinado su interés en la participación
EmpoderandoMulleres

Acompañadas por: Dores Torrado, de Boiro Novo; Jose Hermo de PSdeG-PSOE de Porto do Son ( a la izquierda); Cristina Andrade del BNG de Pobra do Caramiñal; Rosa G Pose de IPdeR de Ribeira y Concha S. Cambeses de Rianxo en Común, de Rianxo (a la derecha).

Cada una  de ellas  responde a las preguntas que Mulleres en Acción le ha propuesto, sobre igualdad de género, y se concretaron en:

La Conciliación Familiar y Laboral dentro y fuera del Partido.

La realidad laboral femenina en la Comarca del Barbanza, trabajos precarios y explotación y de explotación: conserva, limpieza, servicios, marisqueo, cómo se rompería la sectorización laboral y la desigualdad en los salarios nos salarios

Presentan los Partidos en su seno discriminación?.

Prioridades en politicas de igualdad si se accede al poder, en el ámbito que tratamos

As políticas a levar a cabo neste senso, se algunha delas acada poder, ou mesmo ten posibilidades de facer chegar estas políticas á Sociedade, farianno de forma transversal e  dende o Concello formularían as actuacións precisas para integrar estas políticas con repercusión en toda a Comarca do Barbanza.

Sobre este acto también se ha entrevistado a Mulleres en Acción por Radio Boiro.

PARABÉNS nesta nova andadura a toda-las mulleres que se presentan ás eleccións Municipais 2015 na Comarca do Barbanza!!!

Acabamos este post, una vez ya celebradas las elecciones, por ver sí había que felicitar a alguna Regidora. Quedamos emplazados para otra ocasión.

Qué opinais?

MULLERES TOCANDO PODER. Barbanza Eleccións Municipais Maio 2015

O próximo xoves, día 14 de Maio do 2014, terá lugar en Ribeira, na “Casa Do Mar”, ás oito da tarde (20h) o acto “Mulleres tocando o poder”, organizado por Mulleres en Acción do Barbanza, no que participarán a case totalidade  das forzas que concorrem ás eleccións do día 24.

Ao acto foron convocados todo-los  partidos da Comarca do Barbanza, se ben algúns declinaron a sua participación.

Participantes:

RIANXO COMÚN, representada por CONCHA S. CAMBESES (Rianxo)

IPdeR, representada por ROSA GARCÍA POSE (Ribeira)

POR TODOS , representada ASUNCIÓN TORRES (Porto do Son

BNG, representada CRISTINA ANDRADE (A Pobra)

PSdeG-PSOE, Representada por JOSEFA HERMO (Porto do Son)

BOIRO NOVO, Representada por DORES TORRADO (Boiro)

CIUDADANOS, representada por YOLANDA B. CADAVAL (Boiro)

Avance Plataforma Beijiing. CSW59. Igualdad de Género

CSW59

La Comisión Social y Jurídica de la mujer se reunió en New York del 9 al 20 de Marzo para revisar el avance de la plataforma de Beijiing+20.

WEP2015

Punto a destacar es el WEPPrincipios de Empoderamiento de las Mujeres-, el presidente del Grupo remarcó que la Igualdad de Género es el mayor problema de Derechos Humanos de nuestro tiempo. La Comunidad empresarial y la Sociedad, en general, están comprendiendo que es el mayor reto económico de nuestro tiempo.

En el ámbito empresarial la Igualdad de Género no es una cuestión  de acciones politicamente correctas, sino que ha de tratarse de una inclusión plena como en cualquier otro ámbito.

Asistió también a la Reunión Hillary Clinton y señaló que en estos últimos 20 años el progreso en el ámbito de género no fue un accidente, si no que fueron compromisos adquiridos, trabajando muy duro para obtener estos resultados.

Hay que seguir trabajando, señala la lideresa Estadounidense, hasta conseguir que la asignatura pendiente del S.XXI esté cumplida.

Los Principios para el Empoderamiento  de las Mujeres fueron lanzados en 2010, firmado por 40 signatarios y tiene el apoyo de los principales líderes mundiales y de las mayores empresas.

El Secretario General de la ONU Ban Ki-moon señala que para el logro de la Igualdad de Género se requerirá es esfuerzo de todos los actores y los principios para el empoderamiento de las Mujeres son una hoja de ruta para todas las empresas.

La Directora de la ONU-Mujeres, Mlambo-Ngcuka, indicó que es el momento para que el sector privado tome su lugar como un socio clave en el logro de la Igualdad de Género y empoderamiento de las mujeres y para conseguir una auténtica transformación.

Si en los próximos años acometemos la empresa con WEP lograremos la plena Igualdad antes del 2030.

Es de vital importancia la solución WEP, pues es la primera que se hace dentro de la Comisión de la Condición de la Mujer, convocada, en este caso, para analizar la plataforma Beijiing+20 y hacer balance de la situación de las mujeres después de 20 años de su implementación.

Los 7 Principios para empoderamiento de las mujeres

  1. Establecer un liderazgo corporativo de alto nivel parala Igualdad de Género.
  2. Tratar a todas las mujeres y hombres con Justicia en el Trabajo, respetando y apoyando los Derechos Humanos y la no discriminación.
  3. Asegurar la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores, mujeres y hombres.
  4. Promover la educación, el perfeccionamiento y el desarrollo profesional de las mujeres.
  5. Implementar desarrollo emprresarial, alimentar la cadena y prácticas de mercadotecnia para empoderar a las mujeres.
  6. Promover la Igualdad a través de inciativas de la comunidad y de apoyo.
  7. Medir y reportar públicamente el progreso para lograr la Igualdad de Género.

El texto reconoce las aportaciones hechas por la sociedad civil en la que se incluyen las Organizaciones No Gubernamentales  y Organizaciones de Mujeres a la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijiing. Los Gobiernos se comprometen para acelerar y lograr la aplicación plena y efectiva y su consecución de igualdad entre géneros y empoderamiento de la mujer en el año 2030.

Otros colectivos como AWID (asociación para los derechos de las mujeres y el desarrollo, es una Organización internacional y feminista comprometida con alcanzar la Igualdad de Género  y desarrollo sostenible) señala que la Declaración CSW59 es tan general que debilita los vínculos entre el trabajo de la CSW y muchos otros organismos y políticas internacionales  de los Derechos Humanos. Hay pocas referencias a compromisos. Las debilidades de la Declaración -señalan- son destacables y no sorprenden, dado que se excluyó del proceso a la sociedad civil y a los grupos de mujeres.

La Declaración de este año pinta un panorama perturbador del momento actual. Es de destacar que fue eliminado del texto de la misma un lenguaje progresista y con visión  a futuro, referencias al trabajo digno para las mujeres, así como una definición inclusiva  de mujeres y niñas en toda su “diversidad”. Quedó también fuera del texto la promoción del Derecho a la Educación de las mujeres y niñas sobre la base de igualdad de oportunidades.

Desde el Barbanza estamos haciendo seguimiento de la CSW59 con vistas ya a la situación post 2015. Nuestro deseo es que se acelere, promocione y facilite por parte de todos los gobiernos, particularmente locales, el empoderamiento de la mujer a nivel de trabajo y empresa y que su consecución sea antes del 2030.

MulleresenaccionanalisisCSW59

Instituto de la Mujer

Destacamos que el Instituto ofrece formación On-line en materia de Igualdad de oportunidades.

Sus objetivos:

Sensibilizar a Hombres y Mujeres en la Igualdad de Género.

Promover el empleo en Igualdad de condiciones.

Apoya potencialidad de las mujeres para pleno desarrollo en Igualdad.

Dota a empresas de herramientas que fomentan igualdad de oportunidades.

Facilita a profesionales vinculadas con el ámbito jurídico conocimientos  y metodología para incorporar perspectiva de género en la aplicación de normativa.

escuelavirtualigualdad.es

Escuela Virtual Igualdad